Beleid Indra Partners - Policy Indra Partners

Privacy

Deze pagina is voor het laatst aangepast op 25 april 2018 

Wij zijn er van bewust dat u vertrouwen stelt in ons. Wij zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om uw privacy te beschermen. Op deze pagina laten we u weten welke gegevens we verzamelen als u onze website gebruikt, waarom we deze gegevens verzamelen en hoe we hiermee uw gebruikservaring verbeteren. Zo snapt u precies hoe wij werken.

Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten van Indra Partners. U dient zich ervan bewust te zijn dat Indra Partners niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites en bronnen. Door gebruik te maken van deze website geeft u aan het privacy beleid te accepteren.

Indra Partners respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Ons gebruik van verzamelde gegevens

Aanmelding nieuwsbrief

Wanneer u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze gegevens worden uitsluitend gebruikt om de nieuwsbrief uit te kunnen sturen. De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Indra Partners of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken.

Downloaden e-book.

Wanneer u zich aanmeldt om een e-book te ontvangen, vragen we u om persoonsgegevens te verstrekken. Deze worden gebruikt om mailings uit te kunnen sturen naar aanleiding van uw download: mail met downloadlink.

De gegevens worden opgeslagen op eigen beveiligde servers van Indra Partners of die van een derde partij. Wij zullen deze gegevens niet combineren met andere persoonlijke gegevens waarover wij beschikken. In geen geval zullen wij deze informatie delen met andere partijen zonder uitdrukkelijke toestemming.

Doeleinden

We verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid tenzij we van tevoren uw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Derden

De informatie wordt niet met derden gedeeld, tenzij daar wordt om gevraagd en u daar uitdrukkelijk (via actieve opt-in) toestemming voor hebt gegeven.

Veranderingen

Deze privacyverklaring is afgestemd op het gebruik van en de mogelijkheden op deze site. Eventuele aanpassingen en/of veranderingen van deze site, kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Het is daarom raadzaam om regelmatig deze privacyverklaring te raadplegen.

Keuzes voor persoonsgegevens

Wij bieden alle bezoekers de mogelijkheid tot het inzien, veranderen, of verwijderen van alle persoonlijke informatie die op dit moment aan ons is verstrekt.

Aanpassen/uitschrijven nieuwsbrieven en communicatie

Onderaan iedere mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u af te melden.

Als u uw gegevens wil aanpassen of uzelf uit onze bestanden wilt laten halen, kunt u contact met ons op nemen. Zie onderstaande contactgegevens.

We controleren regelmatig of we aan dit privacybeleid voldoen. Als u vragen heeft over dit privacybeleid, kunt u contact met ons opnemen:

Indra Partners bvba
Naamsevest 134 – 3000 Leuven
T.: 0475694637

info@indra-partners.com

This page was last modified on April 25, 2018

We are aware that you have confidence in us. Therefore, we see it as our responsibility to protect your privacy. On this page we will let you know what information we collect when you use our website, why we collect this data and how we improve your user experience. In this way you are able to understand exactly how we work.

This privacy policy applies to the services of Indra Partners. You should be aware that Indra Partners is not responsible for the privacy policies of other sites and sources. By using this website you accept the privacy policy.

Indra Partners respects the privacy of all users of its site and ensures that the personal information you provide is treated confidentially.

Our use of collected data

Newsletter subscription

When you sign up for our newsletter, we ask you to provide personal information. This information is only used to send out the newsletter. The data is stored on secure servers of Indra Partners or those of a third party. We will not combine this information with other personal information we have.


Download e-book

When you sign up to receive an e-book, we ask you to provide personal information. This is used to send out mailings as a result of your download : mail with download link.

The data is stored on secure servers of Indra Partners or those of a third party. We will not combine this information with other personal information we have. Under no circumstances will we share this information with other parties without explicit permission.

Purpose

We do not collect or use information for purposes other than the purposes described in this Privacy Policy unless we have obtained your consent in advance.

Third parties

The information is not shared with third parties, unless requested and you have explicitly given permission (via active opt-in).

Changes

This privacy statement is tailored to the use of and the possibilities on this site. Any changes and / or changes to this site may lead to changes to this privacy statement. It is therefore advisable to consult this privacy statement on a regular basis.
.

Choices for personal data

We offer all visitors the opportunity to view, change, or delete all personal information that is provided to us at the moment.

Adjust / unsubscribe newsletters and communication

At the bottom of every mailing you will find the possibility to change your details or to unsubscribe.

If you want to change your data or want to get yourself out of our files, you can contact us. See the contact details below.

We regularly check whether we comply with this privacy policy. If you have any questions about this privacy policy, please contact us :

Indra Partners bvba
Naamsevest 134 – 3000 Leuven
T.: 0475694637

info@indra-partners.com