Business Games

Kleur bekennen : een bordspel over diversiteit

Image Cust Cent.001

Hoe breng je meer diversiteit in je bedrijf ? Hoe creëer je  een omgeving waarin iedereen zichzelf mag zijn en tegelijkertijd ook goed kan samenwerken ?

Opzet van het spel

In dit bordspel banen twee teams van maximum 6 personen zich een weg doorheen een doolhof van complexe, confronterende en soms ludieke vragen. Tijdens het spel moet elk team keuzes maken. Wij leggen hen concrete situaties voor over diversiteit op vlak van  geslacht, cultuur, leeftijd of handicap.

Elke situatie sluiten nauw aan bij de realiteit van de deelnemers en worden op voorhand in overleg met de klant gekozen.

A priori zijn er geen goede of foute keuzes, maar elke keuze leidt tot overleg en discussies.
Daardoor maakt het spel ‘lastige’ thema’s bespreekbaar en zorgt het ervoor dat alle deelnemers zich voldoende veilig voelen om vrijuit hun persoonlijk standpunt te delen.

De overige spelelementen zorgen ervoor dat ernstige thema’s worden afgewisseld met luchtigere items en houden het spelverloop dynamisch, energiek en prettig.

Wat zal je leren  :

 • Deelnemers worden geconfronteerd met hun eigen onbewuste vooroordelen : de spelmethode geeft hieraan een concrete invulling.
 • De gesprekken tijdens het spel leiden tot nieuwe inzichten, verhoogd wederzijds begrip en gedeelde standpunten.

In de debrief koppelen wij de spelervaring van de deelnemers aan wat zij elke dag beleven op de werkvloer. Samen met hen kijken wij welke lessen hieruit getrokken kunnen worden en hoe zij afspraken kunnen maken voor een betere onderlinge samenwerking.

We leggen ook een link met achterliggende principes van Diversiteit en Inclusie, zonder daar een theoretische uiteenzetting van te maken.

Het “Kleur bekennen“ spel kan op zich zelf gespeeld worden en bijdragen tot meer bewustwording of het kan ingeschakeld worden in een groter programma over diversiteit &amp inclusie.

Dit spel werd met succes ingezet tijdens een “diversiteitsbeurs”  bij Baloise om alle medewerkers het belang van een goed diversiteitsbeleid  te laten ervaren.

Business Games

Onbevreesd op weg : positief omgaan met verandering

Image Cust Cent.001

Duur : max. 2 uur (inclusief debrief)

Wat je zal leren :

Dit spel laat teams aan den lijve ondervinden dat zij zelf in staat zijn om samen het hoofd te bieden aan moeilijke en onverwachte situaties.

Het verhoogt de weerbaarheid én de wendbaarheid van het team en het maakt het voor alle teamleden gemakkelijker om hun persoonlijke bekommernissen ter sprake te brengen.

Doelgroep :

Projectteams of bestaande teams die een belangrijk project, een diepgaande verandering of een uitdagende opdracht tot een goed einde moeten brengen.

Spelverloop :

Aan het begin van dit spel formuleren de deelnemers een concrete doelstelling die ambitieus is en waarvan zij niet zeker weten of zij die kunnen bereiken. Dat einddoel kan een bestaande (project)doelstelling zijn, een gewenste (organisatie)verandering of een ander belangrijk objectief dat het team wil behalen.

Daarna lijsten zij individueel op kleine kaartjes elk mogelijk obstakel op dat zij op weg naar het einddoel zouden kunnen tegenkomen. Die obstakelkaartjes worden samen met enkele blanco kaartjes op één stapel gelegd.

Elke speler krijgt 5 strategiekaartjes. De overschot wordt op een andere stapel gelegd.

In de loop van het spel zetten de deelnemers samen de route uit die hen zal leiden naar de realisatie van die doelstelling :

 • Om de beurt kiest elke speler een wegtegel zonder die te zien en legt hem op het speelveld. Aan het begin van het spel legt hij of zij die naast de startkaart; daarna moet de kaart aansluiten op het gedeelte van de weg dat al is (af)gelegd. maakt het verbinding met het pad daar.
 • De speler trekt ook een kaart uit de stapel kaartjes met obstakels.
  • Als het getrokken kaartje blanco is, is er geen obstakel en gaat de beurt naar de volgende speler.
  • Anders leest de speler hardop voor wat er op het kaartje staat geschreven en legt san het kaartje over de zojuist geplaatste wegtegel. Omdat obstakels groter zijn dan wegtegels wordt de voortgang op meerdere paden geblokkeerd.
 • Alle spelers overleggen samen welke strategie ze gaan inzetten om het obstakel weg te werken. Als ze daarover consensus bereiken wordt het obstakel weggenomen de weg naar het doel weer vrij gemaakt. De gebruikte strategiekaartjes worden weggelegd en spelers trekken kaarten uit de stapel met strategiekaarten om die te vervangen.
 • Wanneer er geen consensus wordt bereikt dan blijft het obstakel liggen en moet de weg naar het doel daarrond lopen.
 • Daarna is het de beurt aan de volgende speler.
 • Het spel stopt wanneer het einddoel is bereikt of alle obstakels zijn weggenomen.

Doordat de spelers voortdurend overleggen welke combinatie uit een grote hoeveelheid beschikbare strategieën hen het meest aangewezen lijkt om een obstakel uit de weg te ruimen leren zij om op een creatieve wijze problemen op te lossen. Het team vindt een gezamenlijk antwoord op wat individuele deelnemers als een mogelijke hindernis ervaren.

Daardoor versterkt het spel de teamgeest en zet het teams aan om los te komen van een al te beperkend kader en om alles in het werk te zetten om samen een gezamenlijk doel te bereiken.

Orange heeft dit spel ingezet om (project)teams voor te bereiden op belangrijke structurele veranderingen.

Business Games

Klantentevredenheid dankzij engagement

Image Cust Cent.001

Bedrijven die erin slagen om hun medewerkers zo te engageren dat het effect door hun klanten wordt gevoeld, zien hun prestatiegebonden resultaten stijgen met 240%.

Daarom heeft Indra Partners een workshop van een halve dag ontwikkeld die managers aan de lijve laat voelen hoe groot de impact van het engagement van hun medewerkers is op klantentevredenheid.

Jouw resultaten :

Deelnemers ervaren wat engagement betekent voor :

 • Het individu : Intrinsieke vs. extrinsieke motivatie.
 • Het team en de organisatie :
  • Koppel de visie en waarden van je bedrijf aan je dagelijkse taken.
  • Kwaliteit op alle niveaus.
  • Creëer een partnership tussen back office en front office ten bate van je klant.
 • De manager : Bevorder het engagement in jouw team.
 • De klant : Vertaal het engagement van je medewerkers naar een positieve ervaring voor je klanten.

Programma :

Dit is een workshop in spelvorm die managers (en medewerkers) laat ervaren hoe klantentevredenheid afhangt van het engagement van àlle medewerkers, ook van hen die niet rechtstreeks met de klant in contact staan.

De inzichten die je in het spel opdoet, zet je om in acties die je eigen engagement en dat van je medewerkers vergroten. Motivatie, kwaliteit en autonomie zijn de kernbegrippen die doorheen het hele spel steeds terugkomen.

Opzet :

Sofie is gelukkig. Ze heeft net nieuw meubilair voor haar appartement besteld en verwacht de levering binnen enkele weken, een paar dagen voor ze haar house warming party geeft.

Maar dan loopt het fout. (*)

Spelenderwijs ondervind je hoe engagement van medewerkers en managers het verschil maakt. Indra Partners zorgt ervoor dat je die ervaring samen met de nieuw verworven kennis meteen kan omzetten in je dagelijkse praktijk.

Verloop :

Het spel wordt gespeeld in twee rondes.

Ronde één :

 • De deelnemers worden opgedeeld in kleine teams die onder leiding van een manager specifieke opdrachten moeten afwerken.
 • Elk team heeft een eigen rol in de cyclus die begint met de bestelling door de klant en eindigt met de levering bij de klant.
 • In de eerste ronde wordt deze cyclus in zijn geheel doorlopen.
 • Na afloop bekijken we de mate waarin het engagement van elke medewerker invloed had op het resultaat.
 • We geven deelnemers duidelijk inzicht in de elementen die engagement bepalen.

Ronde twee :

 • Het spel wordt opnieuw gespeeld en we bespreken elke stap in het proces apart.
 • Wat we in het spel ervaren trekken we door naar de dagelijkse werksituatie van de deelnemers.
 • We geven tools en technieken om het eigen engagement en dat van medewerkers te vergroten.
 • Alle deelnemers krijgen een support kit met materiaal om in het eigen team te gebruiken.

(*) Wij stemmen de inhoud van dit spel steeds af op de specifieke wensen en context van onze klanten.

Business Games

Doorbreek de silo's

Image Cust Cent.001

SaveSaveSaveSaveSaveSave

Teams die binnen hun veilige cocon blijven werken zijn voor vele bedrijven een probleem. Dit spel werd ontwikkeld om positieve interactie en uitwisseling tussen verschillende teams aan te moedigen. Hoe krijg je een teamgeest die de grenzen van één welbepaalde groep van medewerkers overstijgt ? Ervaar hoe je verschillende teams, elk met hun eigen objectieven, kan laten samenwerken voor een groter doel.

“Doorbreek de silo’s” is geschikt voor elke organisatie. Het spel kan rekening houden met de specifieke uitdagingen van een ploegenstelsel of van een back-office/front-office structuur.

Door het spel te verbinden met de realiteit van jouw bedrijf wordt het meer dan alleen maar een leuke belevenis : het wordt een praktisch hulpmiddel om silo’s te doorbreken.

Jouw resultaten :

Deelnemers ervaren dat als zij samenwerken met andere teams een resultaat behalen dat beter is voor de hele groep én voor iedereen apart.

Programma :

Tijdens een creative spelsessie ondervind je hoe belangrijk samenwerking tussen teams is. Wat werkt en wat werkt niet ? Door de spelbeleving te verbinden met je eigen werkervaring wordt het spel een praktische opstap naar een nieuwe attitude.

Set up :

 • Twee teams moeten een creatieve opdracht realiseren. Elk team spitst zich toe op één specifieke doelstelling.
 • Het eindresultaat kan alleen bereikt worden als alle doelstellingen zijn gerealiseerd.
 • Pas als elk team erin slaagt om zijn deel van de opdracht waar te maken heb je gewonnen. Dit wil zeggen : ofwel wint iedereen, ofwel niemand.
 • Je kan dit spelen als een zelfstandige ‘game workshop’ of als een middel om  de samenwerking tussen twee of meer teams te bevorderen in de context van een ruimer (veranderings-) programma.

Spelverloop :

Dit spel van een halve dag wordt gespeeld in 3 rondes.

Ronde 1 :

 • Ieder teamlid krijgt een aantal individuele doelstellingen.
 • Eén doelstelling is voor ieder teamlid hetzelfde, maar daarnaast zijn er ook een paar die voor ieder teamlid verschillend zijn.
 • De instructies en doelstellingen zijn zo opgebouwd dat wanneer teamleden elkaar helpen dit wel het teamresultaat ten goede komt, maar niet noodzakelijk het beste individuele resultaat oplevert.

Ronde 2 :

 • Zelfde opdracht maar er worden enkele moeilijkheden aan het spel toegevoegd (bijvoorbeeld : een teamlid valt weg of moet inspringen in een ander team).

Discussie :

 • Wat is hier gebeurd en hoe herkenbaar is dit voor onze eigen situatie ?
 • Hier trekken we de parallel met de dagelijkse werkelijkheid van de deelnemers. Hoe kunnen we door onderlinge samenwerking onze resultaten verbeteren ?

Ronde 3 :

 • In deze ronde werken alle teamleden en beide teams zo optimaal mogelijk samen.
 • De opdracht blijft dezelfde, maar de deelnemers voelen hoe samenwerking de slaagkans voor iedereen vergroot.
 • Op het einde van deze ronde heeft iedereen gewonnen.

Extra:

Terwijl teams aan het spelen zijn, wordt er gefilmd en dit materiaal wordt gebruikt voor communicatie, binnen de afdeling of binnen het bedrijf.

Indien mogelijk kunnen teams hun creaties na afloop ‘tentoonstellen’ op een leuke plaats (bijvoorbeeld de kantine of koffiehoek…). Dit zorgt ervoor dat het spel (en de onderliggende leersituatie) een gespreksonderwerp worden en blijven.

Business Games

Trots : een positieve reality show

Image Cust Cent.001

SaveSaveSaveSaveSaveSave

Trots wil je kunnen delen. Succes wil je kunnen vieren. Als je je verhaal bij anderen kwijt kan en daar positieve reacties op krijgt zal je zelfvertrouwen toenemen en zal je met nog meer plezier nieuwe uitdagingen aangaan.

Trotse medewerkers zijn geëngageerd. Zij presteren beter. Omdat ze graag vertellen over het plezier en de voldoening die ze halen uit hun werk zijn het meteen ook de beste ambassadeurs voor je organisatie.

Daarom willen wij ‘trots’ stimuleren in elke organisatie. Niet alleen aan de top, maar op elk niveau van het bedrijf.

Indra Partners heeft een aanpak ontwikkeld om trots aan te wakkeren met een “Reality Show”   waarin jouw medewerkers en managers de sterren zijn.

Voordelen:

Dit is een leuk initiatief om het engagement van medewerkers en managers te verhogen zonder zware tijdsinvestering. De kost blijft beperkt terwijl je het concrete resultaat nog maanden later kan gebruiken.

Wij werken met interne “ambassadeurs” om zeker te zijn dat het jullie eigen programma wordt.

“Trots : een positieve reality show” kan worden georganiseerd als onderdeel van een uitgebreider programma over engagement en motivatie, of als een aparte workshop in spelvorm.

Wil jij trots in jouw organisatie bevorderen ? 

Neem contact met ons op  om te bespreken hoe we deze ‘reality show’ kunnen ontwikkelen en uitrollen op maat van jouw bedrijf.